סי' תע"ג ס"ז

אם שכח להבדיל ולא נזכר עד לאחר שהתחיל ההגדה, ישלים ההגדה עד לאחר גאל ישראל, ולא ישתה הכוס מיד, אלא יאמר עליו ברכת הנר וההבדלה ואח"כ ישתנו. ואע"פ שאין עושין שתי מצוות על כוס אחד כמו שנתבאר בסי' רע"א, מכל מקום כאן א"א בענין אחר, שאם יבדיל על הכוס באמצע ההגדה יצטרך לברך בורא פרי הגפן על כוס ההוא לפי מנהג מדינות אלו שברכת כוס הראשון אינה פוטרת מלברך על הכוס השני כמו שיתבאר בסי' תע"ד, וא"כ יהא נראה כמוסיף על מנין הכוסות שתקנו חכמים (והוא הדין אם נזכר קודם אמירת ההגדה מיד לאחר ששתה כוס ראשון של קידוש קודם שאכל הירקות של טיבול, לא ימזוג מיד כוס שני להבדיל עליו שלא יהא מוסיף על הכוסות, ומוטב לטעום הירקות קודם ההבדלה ולומר כל ההגדה עד לאחר גאל ישראל, ואח"כ יאמר ברכת הנר וההבדלה וישתה הכוס).

א. לכאורה צ"ע מ"ש רבנו שאם יבדיל באמצע ההגדה יצטרך לברך בפה"ג לפי מנהג מדינות אלו שברכת כוס הראשון אינה פוטרת מלברך על הכוס השני, דכוס שני מאן דכר שמיה, והול"ל שיצטרך לברך בפה"ג כיון שעכשיו אין דרך לשתות בין כוס ראשון לשני (כמ"ש לעיל סי' תע"ב סט"ו גבי שתה כוס ראשון בלא הסיבה, שאינו יכול לחזור ולשתותו בלא ברכה מטעם זה)1.

ועכצ"ל שכוונת רבנו היא שלפי מנהג מדינות אלו שברכת כוס ראשון אינה פוטרת כוס שני, ה"ה שאינה פוטרת כוס של הבדלה, כי גם הבדלה היא מצוה בפ"ע ולא גרע מכוס שני2. ולכן לא כתב שהטעם הוא משום שעכשיו אין דרך לשתות בין כוס ראשון לשני, כי אפילו אם היה דרך לשתות בין כוס ראשון לשני וברכת בפה"ג על כוס ראשון פוטרת שתיה זו (או אפילו אם היה בדעתו בפירוש לחזור ולשתות בין כוס א' לב' כעצת רבנו בסי' תע"ב שם), מ"מ אינה פוטרת כוס של הבדלה מטעם שהיא מצוה בפ"ע.

ב. לכאורה יש להקשות3: למה הצריך רבנו (היכא דנזכר לאחר שהתחיל ההגדה) לברך את ברכת הנר וההבדלה על כוס שני עצמו, והרי לכאורה יכול לשתות כוס שני תחלה ואח"כ להבדיל על כוס אחר, ואז לא יצטרך לעשות ב' מצוות על כוס אחד, וגם לא יהיה נראה כמוסיף על מנין הכוסות, כי מאחר שבשעת שתיית כוס ב' יהיה בדעתו לשתות אחריו כוס של הבדלה, לא יצטרך לחזור ולברך בפה"ג על כוס של הבדלה (כמבואר לעיל סי' תע"ב סט"ו שאם שתה כוס שני בלא הסיבה יחזור וישתה בהסיבה, ואינו נראה כמוסיף על הכוסות כיון שאינו חוזר ומברך בפה"ג). ואף שיעבור על איסור טעימה ללא הבדלה, הרי במוסגר התיר רבנו לטעום הירקות קודם הבדלה כדי שלא יהיה נראה כמוסיף על הכוסות.

אבל באמת אין זו קושיא, דמה שהתיר רבנו לטעום הירקות קודם הבדלה היינו משום דהתם א"א לקיים שניהם, איסור טעימה קודם הבדלה ושלא יהיה נראה כמוסיף על הכוסות, ולכן התירו לטעום קודם הבדלה משום דאיסור הוספה על הכוסות חמיר טפי. אבל בנדו"ד הרי אפשר לקיים שניהם ע"י שיבדיל על כוס שני עצמו, ואף שעושה ב' מצוות על כוס א', מ"מ איסור עשיית ב' מצוות על כוס א' קיל טפי ונדחה מפני איסור טעימה קודם הבדלה4.

וראיה לדבר מהמפורש בסי' רצ"ו בקו"א סק"ב, שמבאר דעת הרמב"ם בדין מי שלפניו ברכת המזון והבדלה שיעשה שניהם על כוס א', דכיון שאסור לשתות כוס בהמ"ז קודם הבדלה צריך להבדיל על אותו הכוס כדי שיוכל לשתותו ולא יעביר על המצוה, הרי שאיסור עשיית שתי מצוות על כוס א' נדחה מפני איסור טעימה קודם הבדלה.

1) . וכן הקשה במ"מ וציונים.

2) . ראה גם יגדיל תורה (נ"י) חוברת כ"א ע' תקמ"א.

3) . וכן הקשה במ"מ וציונים.

4) . וכן פירש בס' הלכות ליל הסדר עם הערות וציונים.