ספריית חב"ד ליובאוויטש

שם ס"ב

נשים ועבדים פטורים ממצוה זו מפני שהוא מצות עשה שהזמן גרמא, ובמקצת מדינות שמו הנשים מצוה זו עליהם חובה. ואין חשש איסור במה שהן מברכות עלי' אף שהם פטורות ממנה, עיין סי' י"[ז].

כתב במ"מ וציונים וז"ל: ואין חשש איסור – כנראה כוונתו להמבואר ברמ"א ומ"א סו"ס רצ"ו דבאין בו עשי' וכו', ועיין פמ"ג שם ובשוע"ר שם, עכ"ל. ואיני יודע למה צריך לחפש כוונות, והרי יש אוסרים בכל מ"ע שהזמ"ג כדעת הב"י וכו'.