ספריית חב"ד ליובאוויטש

שם סי"ב

ואפילו לא ספר עמהם כלל, אלא ששמע הספירה מן אחד ומן הציבור שספרו ולא נתכוין כלל להוציאו, וגם הוא לא נתכוין לצאת בשמיעה זו אלא שמע לפי תומו, לא יברך כשיספור בלילה.

כתב במ"מ וציונים וז"ל: אלא ששמע הספירה – משמעות הרשב"א בתשובה סי' תנ"ח הובא ב"י סוד"ה כתב הרר"א, ועיין מ"א סק"ב. אך הרשב"א שם מיירי בש"ץ, ודעת רבנו שה"ה מן היחיד, וצ"ע, עכ"ל. וטעמא דמאי שנא ש"ץ מיחיד לענין זה.