ספריית חב"ד ליובאוויטש

שם

ואפילו אם היה מחשב אין אני מתכוין לצאת בספירה זו, אין זה כלום להאומרים שמצוות אין צריכות כוונה כלל, אלא אם כן מחשב אני מתכוין שלא לצאת בה.

כתב במ"מ וציונים וז"ל: אין אני מתכוין לצאת – עיין מ"מ פ"ב מהל' שופר ה"ד ולהאומרים מצאצ"כ מתעסק מיקרי שלא נתכוין לתקיעה ראוי', ולכאורה ה"ה כאן כיון שהי' לו כוונה לשמוע רק לא הי' לו כוונה לצאת, עכ"ל. ושגה בזה, דאדרבה, מדברי המגיד משנה (שדוקא כשלא נתכוין לתקיעה ראויה מיקרי מתעסק) מובן שבנדו"ד (שהספירה היתה ספירה ראויה אלא שלא נתכוון לצאת בה) לא מיקרי מתעסק, אלא זהו אינו מתכוון שנחלקו בו אם מצוות צריכות כוונה או אין צריכות, ולמ"ד אין צריכות שפיר יצא י"ח.