ספריית חב"ד ליובאוויטש

שם סי"ז

ואם דרכו להתפלל ערבית מבעוד יום ולקרות על מטתו כל הג' פרשיות, אף שמותר לו לאכול קודם קריאת שמע שעל המטה כמו שנתבאר בסימן רל"ה, מכל מקום בימי הספירה לא יתחיל לאכול אפילו סעודה קטנה חצי שעה קודם זמן ספירה.

כתב במ"מ וציונים וז"ל: משמע שרק סעודה אסור אבל טעימה מותר, ולכאו' לפי המבואר בסי' רע"א ס"ט גבי קידוש שאסור טעימה משום שעיקר זמנה, עיין מ"א סי' רל"ה סק"ד, א"כ ה"ה כאן, עיין ס"ג. ואולי כאן אינו אלא מצוה מן המובחר, אך בסי' רע"א ס"ב כתב ג"כ מצוה מן המובחר גבי קידוש, וצ"ע, עכ"ל.

ובאמת לא דמי, דמ"ש לענין קידוש מצוה מן המובחר היינו רק לענין שצריך להקדים בכל מה שאפשר, אבל עכ"פ עיקר זמנו הוא בכניסתו, משא"כ כאן עיקר זמנו הוא מלכתחילה כל הלילה, אלא שמצוה מן המובחר לספור בתחלת הלילה.