ספריית חב"ד ליובאוויטש

שם ס"ח

אף להנוהגין איסור גם עד ר"ח אייר, מכל מקום אם חל בשבת, כיון שיש תוספת שמחה שבת ור"ח, יש להתיר להסתפר בערב שבת מפני כבוד השבת.

כתב במ"מ וציונים וז"ל: שיש כאן תוס' שמחה – ב"ח סוף הסי'. ולהעיר קצת מתקכ"ט סוס"ז שלא נא' בה שמחה. ואולי צריך לחלק ע"ד המבואר בסי' רמ"ב ס"א בהערה לענין מקרא קודש שלא נאמר בחוה"מ אבל יש בה מקרא קודש, ה"ה לענין שבת לא נאמר בה שמחה אבל יש בה שמחה, עיין דע"ת למהרש"ם ר"ס רמ"ב מכמה מקומות לענין שמחה בשבת. וראה לקו"ש [ח"ד] ע' 1090 והע' 31 שם, עכ"ל.

אבל כל זה אינו שייך לכאן, כי אין המדובר כאן בשמחה יתירה כמו ביו"ט, אלא בשמחה שהיא היפך האבילות גרידא, ושמחה זו ודאי ישנה בשבת לכל הדעות.