סי' תצ"ה סט"ו

אי אפשר לרשום פירות המוקצין שהם אסורים בטלטול ביו"ט, ואפילו ליגע בהן אסור, אלא אם כן נוגע בהן לצורך דבר המותר כמו שנתבאר בסי' ש"ח.

כתב במ"מ וציונים וז"ל: בסי' ש"ח – עיי"ש סי"ד, ועיין מ"א ש"י סק"ג ובמחה"ש שם בדעת המ"מ הובא מ"א ר"ס תקי"ג, וכן פסק בסי' תקי"ג ס"ג. ואולי לצורך המוקצה עצמו אסור אליבא דכו"ע, עכ"ל. ומ"ש בלשון "אולי" מפורש הוא בסי' ש"י ס"י1 (לדעה הא'), עיי"ש שלצורך המוקצה אסור אפילו נגיעה ע"י כלי, ואין כאן מקום עיון.

1) . וכן צויין במ"מ להוצאה החדשה.