ספריית חב"ד ליובאוויטש

מבוא

הספר שלפנינו, "משולחן הארי – עיונים והערות בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן", יוצא לאור לקראת יום השנה החמישה-עשר לפטירת מחברו, אאמו"ר הרה"ג הרה"ח מוהר"ר אריה ליב קפלן ז"ל.

אין זה המקום להכביר במלים על דמותו הייחודית של אאמו"ר הרב המחבר ז"ל, כמי שכל חייו קודש לשליחות שהטיל עליו רבו כ"ק אדמו"ר זי"ע, ובד-בבד לא פסיק פומיה מעיון התורה ברחבות ובעמקות נפלאה, הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות, הן בהלכה והן באגדה, הן בפלפולא דאורייתא והן בהלכה למעשה.

ועם זאת, לו נשאלה השאלה "אבוך במאי הוה זהיר טפי" – מה היה חלקו שלו בתורה, שבו עסק בחביבות יתרה העולה על כולנה – תינתן ללא ספק התשובה: שולחן ערוך רבנו אדמו"ר הזקן נ"ע. בו הגה משחר ימיו כצורבא מרבנן בישיבות ניו-יורק ומונטריאול, בו עסק בתפקידו כראש כולל "צמח צדק" בעיה"ק צפת ת"ו, בו מסר שיעורים עיוניים מעמיקים לחבר תלמידי-חכמים בקרית חב"ד, ולבירור מקחו הקדיש כל רגע פנוי ושאינו פנוי עד יומו האחרון.

במשך שנים רבות אלו הצטברו בכתביו חידושים, עיונים, הערות וביאורים מרובים בכל חלקי שו"ע רבנו, שנתחדשו לו בדרך לימודו. מאפס הפנאי נכתבו רוב הדברים ברמזים ובקיצור נמרץ, מפוזרים אחת הנה ואחת הנה, ומהם שאף אבדו ברבות הימים, וחבל על דאבדין.

לקראת יום השנה החמישה-עשר לפטירתו הוחלט לעסוק בליקוט כתבים אלה ובעריכתם לשם הוצאתם לאור על-מנת לזכות את הרבים. ליקוט זה הוא הספר שלפנינו.

* * *

הספר שלפנינו מבוסס על שלושה מקורות עיקריים:

א) הערות ותיקונים שרשם אאמו"ר ז"ל על גליונות ספרי "מראי מקומות וציונים לשולחן ערוך אדמו"ר הזקן". חלק קטן מהם הופיע כהוספה לספר "פסקי אדמו"ר הזקן בהלכות איסור והיתר" בהוצאתו הראשונה, ורובם מופיעים כאן לראשונה בעריכה מחודשת.

ב) עניינים שנתחדשו על-ידו במהלך מלאכת העריכה של "פסקי אדמו"ר הזקן", ושנשתמרו בהתכתבויות הרבות שקיים עם כותב השורות במשך תקופה זו.

ג) עניינים שרשם לעצמו לאורך עשרות שנים במחברות ובפנקסים שונים.

וזאת למודעי, שלעת עתה לא עלה בידינו להשיג את כל הכתבים הקיימים, ועוד חזון למועד הוצאתם לאור של עניינים נוספים מתורתו, הן על שו"ע רבנו והן בתחומים אחרים.

* * *

להלן מספר פרטים על הספר ועל דרכי עריכתו:

כאמור, הדברים נכתבו ברובם בקיצור נמרץ, ונזקקו למלאכה מרובה של פענוח ועריכה. לא תמיד עלה בידינו לעמוד על מלוא כוונתו של אאמו"ר ז"ל, ולעתים הערנו על כך בשולי הגליון. עלינו להדגיש, איפוא, שכל המופיע בספר זה הוא על אחריות העורך בלבד.

העיונים וההערות שבספר נכתבו בתקופות שונות ובסגנונות מגוונים, וחלקם נכתבו בתקופת בחרותו של אאמו"ר ז"ל. בהתאם לכך ישנם שינויי גישה וסגנון ממקום אחד למשנהו, ואף ביאורים שאינם עולים בקנה אחד זה עם זה, ועם זאת "משנה אינה זזה ממקומה".

בתקופת כתיבתם של עיונים והערות אלו לא יצאה עדיין לאור המהדורה החדשה של שו"ע רבנו, שניתוספו בה מראי-מקומות רבים, הערות ותיקונים, הנוגעים לעתים קרובות לעניינים המדוברים בספר שלפנינו. גם כאן נהגנו לפי הכלל "משנה אינה זזה ממקומה", ובמקומות המתאימים הערנו על כך בשולי הגליון.

בכל מקום שנאמר "מ"מ" – הכוונה למראי-המקומות שנדפסו על הגליון בהוצאות הקודמות של שו"ע רבנו. "מ"מ וציונים" – הכוונה לספרי "מראי מקומות וציונים לשולחן ערוך אדמו"ר הזקן". "פסקי אדה"ז" – הכוונה לספר "פסקי אדמו"ר הזקן בהלכות איסור והיתר". "ההוצאה החדשה" – הכוונה למהדורה החדשה (תש"ס ואילך) של שו"ע רבנו.

בסוף הספר הוספנו סקירה קצרה על תולדות חייו של אאמו"ר ז"ל.

* * *

תודה עמוקה מקרב לב נתונה לכל המסייעים בעריכתו של הספר ובהוצאתו לאור, ובפרט לאחיי הרה"ח ר' חיים חייקל והרה"ח ר' שניאור זלמן שיחיו על השתדלותם בהוצאת הספר, ולאחי הרה"ח ר' נחום יצחק אייזיק שי' על חלקו במלאכת העריכה. ברכה מיוחדת מוגשת לאמנו, הרבנית אשת חבר תבלחט"א מרת שרה הינדא תחי', שתזכה לרוות רוב נחת מבניה ומנכדיה, ההולכים בדרכי אביהם וזקנם הרב המחבר ז"ל, מתוך בריאות מלאה והרחבה בגו"ר.

* * *

תקוותנו ותפילתנו שספר זה יתקבל באהבה אצל לומדי תורת כ"ק רבנו הזקן נ"ע, ובזכות העסק בלימוד תורתם של רבותינו נשיאינו זי"ע נזכה לאור תורתו של משיח במהרה בימינו ממש.

מנחם מענדל בלאאמו"ר הגה"ח מוהר"ר ארי' ליב ז"ל קפלן

ט"ז אייר, תפארת שבהוד, תשע"ג