האיחולים לקראת החג

א

במכתביו בימים שלפני חג-השבועות ובשיחותיו, נהג כ"ק אדמו"ר זי"ע לאחל בנוסח: "לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות".

פעמים רבות היה מוסיף במכתביו קודם לנוסח זה, שהוא "בלשון הרב, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר [מוהריי"צ] זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע".

ופעם אף הוסיף וכתב: כמו בשאר ענייני כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהיה מדייק בלשונו כמו ששמע מאביו [מוהרש"ב], בטח כן הוא גם בנוסח הברכה לחג השבועות (אגרות-קודש, יז, עמ' קנב).

הדיוק שבנוסח זה נתבאר באגרות-קודש (שם), וכן בלקוטי-שיחות (ד, 1307. ח, 272) ועוד.

והנה, אף שבלקוטי-שיחות (ד, 1307) מפורש שכך נהג אדמו"ר מוהריי"צ לברך "במכתבים ובעל-פה", אולם לא עלה בידי למצוא את הנוסח הזה באגרות קדשו הנדפסות אפילו פעם אחת. אלא רק: "בברכת התורה ובברכת החג" (אגרות-קודש, ה, עמ' פד); "בברכת קבלת התורה בשמחה" (שם, י, עמ' קעז. קעט); "קבלת התורה בשמחה וביראת שמים" (שם, עמ' קפב).

ובמכתבי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב מצינו פעם אחת את הנוסח: "ויחוג את החג הבע"ל בדיצה ובחדוה" (אגרות-קודש, ג, עמ' שמח); ופעם אחת - במכתבו לבנו: "תחוגו את החג הבע"ל בשמחה ובחדוה, ויאיר בנו אור מתן תורתינו להאיר עינינו בתורתו ית' ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים כו'" (שם, ד, עמ' רל).