יט

מגילת רות

[א]

נוהגין לקרות מגילת רות בשבועות שהוא זמן מתן-תורה, כדי ללמוד שלא ניתנה תורה אלא על-ידי יסורין ועוני, כמו שהיה לרות כשנתגיירה.

ואין מברכין כלום על קריאת מגילה זו, כמו שנתבאר בסי' תצ [סעיף יז]

(שו"ע אדמו"ר תצד, יג. וכ"ק אדמו"ר זי"ע נהג לומר שהטעם לקריאת מגילת רות בחגה"ש הוא בגלל שדוד המלך מתייחס לרות וכו', והוא הטעם המובא בשערי-תשובה סי' תצד).

[ב]

ועל-פי נוסח אדמו"ר [בסידורו] אין קורין, וכן מנהג הספרדים (פסקי-הסידור, אות קסו) [ג]

והוא דבר פשוט שאין מנהגנו בכך (ראה המלך-במסיבו, א, עמ' קעא ועמ' רצו-רצז; ב, עמ' קלא. ואף דמשמע שם דעיקר הפשיטות הוא שאין קוראים מתוך מגילת קלף, אך גם בקריאה מתוך חומשים אין נוהגין).

[ד]

יש נוהגים לקרות מגילת רות בחג-השבועות או באסרו חג-השבועות. אצלנו אין זה נהוג, אבל אין זאת אלא שרק בגשמיות אין קוראין, אבל עניין השייכות לחג-השבועות קיים. ולכן ב"תיקון" שאומרים בליל שבועות, אע"פ שמכל ספר אומרים רק כמה פסוקים, אבל עניינים השייכים לחגה"ש נאמרים בשלימותם, ולכן אומרים את כל "מעשה מרכבה" ואת כל מגילת רות (שיחת יום ב' דחגה"ש תשי"ח, אות לז)

[ד]

אף שבחב"ד אין נוהגין לקרוא מגילת רות בפועל (מאיזה טעם שיהיה), הרי בוודאי שהעדר הקריאה בפועל אינו גורע בשייכות הענין, ואדרבה כו'. ולהעיר ששייכות מגילת רות לעצרת הובאה ונתבארה גם בדרושי תורת חסידות חב"ד (שיחת יום ב' דחגה"ש תשמ"ח. ס' ההתוועדויות, ג, עמ' 419 הע' 20).

ביאור על-פי חב"ד "להבין מה שייך מגילת רות לקרותה בחג השבועות דוקא", נדפס בקונטרס בד-קודש במהדורותיו הישנות, והוא מהרה"ק ר' אהרן הלוי מסטרושילע (ושוב נדפס באור-התורה לתנ"ך, ב, עמ' א'כח ואילך). הטעם לקריאת מגילת רות ביום-טוב שני, ראה לקוטי-שיחות (ח, עמ' 22 הע' 22).

בקהל חסידים יש רבים הקוראים מגילת רות ביום השני של חג-השבועות, אך לא כקורא בתורה בציבור, אלא כל אחד לעצמו (כמנהג קרלין, אחר התפילה. אך במנהגי הבית-אהרן עמ' 8, שביציאתו מביהמ"ד קודם קריאת-התורה, הזהיר שיאמרו הציבור רות עד שיחזור ויכנס), או כל הציבור יחדיו לפני קריאת-התורה (מנהגי-מהריי"ו, אות תכה. וראה עוד: דרכי חיים ושלום, אות תרמה; קונטרס-המנהגים דקוידנוב, אות פה; ילקוט-מהרי"א מזידיטשוב, אות קמד; לוח 'דבר יום ביומו' למנהג בעלז). אך מנהגנו - וכן הוא המנהג בקרב חסידי פולין כבית גור - שאין קביעות כלל לקריאת מגילת רות. בשפתי-צדיק לשבועות (אות לט): מה שלומדין רות בשבועות.