קצירת החיטים, דישתם, שמירתם וטחינתם

א

[א]

הוראות שכתב כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע להרה"ח הגר"י לנדא ע"ה (באור ליום ג' ז"ך שבט עטר"ת) בדבר קצירת החיטים לשמורה, דישתם ושמירתם

באיזה שעה התחיל לקצור החיטים של שמורה, אם לאחר שכבר עלה הטל בבירור.

[ב]

ויא האט ער גידראסן [=איך דש], עם רייע הנק' סירא מאלאט [=מכונת דיש רחבה], אדער ער האט גיטריקנט מקודם.

[ג]

ויא האט ער גיטריקנט, בטח על חום השמש בשבלים או בעמרים, עומדים או מונחים על הארץ. אם לא עבר עליהם לינת לילה על-פני השדה.

[ד]

אם דש אותם סירא מאלאט, מסתמא האט ער אחר-כך גיטריקנט החיטים על חום השמש.

[ה]

אם השק הוא חדש.

[ו]

מאז עד עתה בטח נשמרים בטוב במקום שלא יגיע להם לחות ח"ו (אגרות-קודש מוהרש"ב, א, עמ' תתצו)

הוראות שנתן כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע להרה"ח הגר"י לנדא ע"ה - ברוסטוב - בדבר קצירת החיטים לשמורה, דישתם ושמירתם