אכילה מסוג המינים שב"חרוסת" ו"מרור"

לט

התחל מבוקר ערב-פסח עד אחרי "כורך" של סדר השני, אין אוכלין מכל המינים הנכנסים ב"חרוסת" ו"מרור" (ס' המנהגים, מהגש"פ לאדמו"ר זי"ע פיסקא "שלחן עורך". ושם: לאחר זמן מצאתי: יש נוהגים שלא לאכול חזרת קודם הפסח, וכן היה נוהג הרשב"א. - רבינו ירוחם נתיב ה' ח"ד. ע"כ)..

וראה בשו"ע אדמו"ר (תעא, יא-יב), שיש מקום למנהג שלא לאכול מרור בערב-פסח, אבל אין לחוש לנוהגין שלא לאכול בערב-פסח פירות - בשייכות לחרוסת.


2017 © כל הזכויות שמורות