"ורחץ"

סד

ורחץ . ונוטל ידיו ואינו מברך (סידור אדמו"ר)

כל המסובין נוטלים ידיהם, ולא רק גדול הבית. באוצר-החיים צאנז (אות שלט), שרק הגדול נוטל. וכך גם בהגדת זידיטשוב ובהגדת לעלוב (עמ' נ). במנהגי-בעלז (עמ' מב), שרק האדמו"ר נוטל ידיו. אולם שלא בנוכחות האדמו"ר המנהג שכל המסובים נוטלים את ידיהם (ככתוב בלוח 'דבר יום ביומו'). וראה גם בס' נטעי-גבריאל (ב, עמ' רעז).