"ורחץ"

סה

כשערך אדמו"ר זי"ע את ה"סדר" בדירת אדמו"ר מוהריי"צ (אחר ההסתלקות), לא היה נוטל ידיו ע"י אחר, ולא היו מביאים אליו את המים, אלא היה קם ממקומו ונוטל ידיו במטבח הצמוד לחדר שבו היו מסובין. וכך גם בנטילה של "רחצה".

ראה המובא בס' נטעי-גבריאל (ב, עמ' רעו), שבעל-הבית לא יטול ידיו בעצמו אלא ע"י אחר, דרך שררה וחירות.