"מגיד"

פד

גילוי המצות

[א]

מגיד . ומגביה הקערה שיש בה המצות, ויאמר "הא לחמא עניא..

בני חורין" (סידור אדמו"ר)

[ב]

בבית הרב אין מגביהין הקערה, ורק מגלין מקצת המצות (ס' המנהגים, מהגש"פ לאדמו"ר זי"ע).

וכן הוא ב'רשימות' אדמו"ר זי"ע (ה, עמ' 18), אודות הנהגת אדמו"ר מוהריי"צ בפסח תרצ"א בריגא: לא היה מגביה הקערה, ורק מגלה מקצת הפת. וב'רשימות' אודות ההנהגה בשנת תרצ"ה בווארשא: אין מגביה הקערה.

[ג]

כן ראיתי את כ"ק מו"ח אדמו"ר [מוהריי"צ] נוהג מדי שנה בשנה; כשעמדו להדפיס את ההגדה "עם לקוטי טעמים ומנהגים", שאלתיו האם "מנהג בית הרב" בזה הוא הוראה לרבים, והאם יכולים להדפיס זאת - והסכים (המלך-במסיבו, א, עמ' קכו)

[ד]

לענין הגבהת הקערה, ראה בס' ויגד-משה (עמ' קמ-קמב), מנהג-ישראל-תורה (עמ' רצב-רצג), נטעי-גבריאל (ב, עמ' רחצ). וכן הוא מנהג רוב קהילות החסידים.

אך מצינו גם כמנהגנו שמגלין המצות ואין מגביהין אותן, והוא בהגדת זידיטשוב (עמ' נד), בקונטרס-המנהגים דקוידנוב (אות סג והגדת קוידנוב) ובתפארת-איש (עמ' שפז). בהגדת צאנז (עמ' רג) שלא הגביה, אך לא נתפרש שגילה המצות.

ומנהג באבוב שאין מגביהין אלא מגלין. וראה מ"ש בס' נטעי-גבריאל (ב, עמ' רצט, אות יב).