"מצה"

קכ

[א]

מצה. ולא יבצע מהן, אלא יניח המצה השלישית להישמט מידו, ויברך על הפרוסה עם העליונה טרם ישברם ברכה זו ["ברוך.. על אכילת מצה"]. ויכוין לפטור גם-כן אכילת הכריכה שממצה השלישית, וגם אכילת האפיקומן יפטור בברכה זו.

ואחר-כך יבצע כזית מכל אחד משתיהן, ויאכלם ביחד ובהסיבה (סידור אדמו"ר)

[ב]

יבצע כזית מכל אחד משתיהן: כיון שאכילת מצה צריכה להיות בכזית, ויש אומרים שזהו ממצה הראשונה, ויש אומרים שזהו ממצה השניה.

ויאכלם ביחד: דהיינו שיכניסם לפיו בבת-אחת. והטעם, שלא יהא הפסק בין הברכה ד"אכילת מצה" לאכילת ה"כזית" השייך לה, שהוא ממצה הראשונה או ממצה השניה כנ"ל (ס' המנהגים, מהגש"פ לאדמו"ר זי"ע)