"כורך"

קלא

[א] כורך. ואחר-כך יקח מצה השלישית וחזרת עמה כשיעור כזית, ויטבול בחרוסת ויכרכם ביחד ויאמר זה "כן עשה הלל.. יאכלוהו" - ואוכלם ביחד (סידור אדמו"ר) - ובהסיבה , טור ושו"ע סי' תעה (הגהה מסידור אדמו"ר בעל צמח-צדק ז"ל [עכ"ל בסידור תורה-אור]) . כיון שאנו עושין זכר למקדש כהלל, והוא היה טובל ומיסב (הגש"פ לאדמו"ר זי"ע, על-פי שו"ע אדמו"ר תעה, יט-כ)

וראה עוד בס' ויגד-משה (עמ' רכב) ובהגדת עבודת-ישראל (עמ' רפא).