"שלחן עורך"

קלה

[א]

שולחן עורך. ואחר-כך אוכל ושותה כדי צרכו. ויכול לשתות יין בין כוס שניה לשלישית (סידור אדמו"ר) [ב]

אוכל ושותה כדי צרכו - ויש לומר דמשמיענו שתים: [א] שיאכל כדי צרכו, כדי שיאכל האפיקומן על השובע (כיון שהוא זכר לפסח שהיה נאכל על השובע), [ב] שלא יאכל יותר מכדי צרכו, כדי שלא תהא אכילת האפיקומן אכילה גסה (הגש"פ לאדמו"ר זי"ע)