"שלחן עורך"

קלו

ביצה במלח

מתחילין - בשני הלילות - באכילת הביצה (שעל הקערה), וטובלה במי המלח (ס' המנהגים, מהגש"פ לאדמו"ר זי"ע)

אכילת ביצים בשני הלילות, נזכרת גם בשו"ע אדמו"ר (תעו, ו). וראה שם (בסעיף ז), שיש נוהגין שלא לאכול שום טיבול בנוסף לטיבול הכרפס והמרור.

ראה בס' ויגד-משה (עמ' רכב-רכו ובהוספות עמ' שג), דיעות ומנהגים שונים בענין אכילת הביצה; האם בתחילת הסעודה, האם לוקחים את הביצה שבקערה או דוקא ביצה שלא מן הקערה, האם לטבל אם לאו, והאם בשני הלילות. וכמנהגנו ראה גם בס' רזא-דעובדא (עמ' קל), מנהגי-מהריי"ו (אות שעב), ערכי-יהושע (אות קכא), הגדת רוז'ין (עמ' קיב), הגדת קוידנוב (עמ' קז). וראה עוד בס' מנהג-ישראל-תורה (עמ' שי-שיא), נטעי-גבריאל (ב, עמ' שמז-שמח - והוסף עליו מנהג סקווירא ובאבוב שאין מטבילין את הביצה במי מלח אלא נותנים מי מלח על הביצה). טעם נוסף לטיבול במי המלח, ראה בס' המועדים-בהלכה (עמ' רצ).