קלז

כ"ק אדמו"ר זי"ע היה שופך מלח לתוך המים, טובל את הביצה שלוש טבילות במי המלח, ומתחיל לאוכלה מצד ראשה הכד. ולא היה מביט בה כלל לבודקה (ככתוב בטעמי-המצות סוף פ' ויקרא: מורי [האר"י] ז"ל היה אוכל ביצים צלויים ולא היה חושש לדם הנמצא בהם לפעמים. עכ"ל. והכוונה, שלא היה חושש שמא נמצא בהן דם. ראה גם בס' אשל-אברהם להרה"ק מבוטשאטש, מהדו"ת סי' תסג).


2017 © כל הזכויות שמורות