קלט

שתיית יין ואמירת "לחיים"

[א]

ויכול לשתות יין בין כוס שניה לשלישית (סידור אדמו"ר) - ראה בס' ויגד-משה (עמ' רכט), שלדברי אדמו"ר בשו"ע (תקכט, ד) יש לשתות יין באמצע סעודת יו"ט, עיי"ש.

[ב]

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ וכ"ק אדמו"ר זי"ע היו שותים יין במשך הסעודה, אך לא היו אומרים "לחיים". והטעם, כדי שלא להחשיב שתייה זו ולא יהיה נראה כמוסיף על ארבע הכוסות (המלך-במסיבו, א, עמ' רפא; ב, עמ' קכא. אולם ברשימה משנת תשי"ד נאמר: בתוך הסעודה אומר אד"ש "לחיים" לכל אחד מהמסובים)

וכך בס' מאיר-החיים (עמ' קצד), שב"שלחן עורך" לא היה נותן "לחיים".

[ג]

כ"ק אדמו"ר זי"ע היה שותה יין מכוסו במשך הסעודה, וקודם מזיגת הכוס השלישית נתנה שישטפוה (ראה שו"ע אדמו"ר תעט, ב ולהלן אות קנא). גם נהג לשתות מים בשעת הסעודה (וראה להלן אות קמו [ד], שיש לשתות במשך הסדר כדי שלא יצמא אחר-כך)