קמב

הנהגות בסעודה

[א]

בכל מנה שהיו מגישים לפניו על השולחן, היה כ"ק אדמו"ר זי"ע מקפיד לומר למשמש "יישר כח", היה ממתין עד שיונחו המאכלים לפני כל המסובים וישבו השמשים במקומם, ורק אז היה מתחיל באכילה.

ראה כעין זה גם בס' קדוש-ישראל (עמ' קנז): בשעת הסעודה, כאשר הגישו למרן [ר"י מוויז'ניץ] זי"ע את המרק, מיאן להתחיל לאכול את מנתו, עד שהגישו תחילה לכל המסובים את מנת חלקם. ובס' קדושת-ישראל (עמ' נה): מילתא דתמיהה, שלא היה [הרה"ק מחוסט] מתחיל לאכול, עד שלכל האורחים היה מונח לפניהם האוכל.

[ב]

הרבי הירבה לקנח את פיו וידיו במפיות נייר, והיה משליכן אל מתחת לשולחן. לאחד הבחורים ש"חטף" משם מפית אחת אמר הרבי: הרי זה ממש חמץ! (אחרים שמעו: חשש חמץ).