קמג

מצה במלח

במשך הסעודה היה כ"ק אדמו"ר זי"ע טובל חתיכת מצה שלוש פעמים במלח, ואוכלה. וכן עשה כדרכו בקודש כל השנה, ליטול בסיום הסעודה מפרוסת "המוציא", לטובלה שלוש פעמים במלח ולאוכלה.

בס' ויגד-משה (עמ' קעו ובהוספות עמ' רצט), הביא מהגדת ספינקא ומנהג גור, שאחרי אכילת הכזית הראשון של המצה, היו מטבילין פרוסת מצה במלח ואכלוה.