"צפון"

קמז

עישון

רבות קרה שכ"ק אדמו"ר [מוהרש"ב] נ"ע היה מעשן אחר אכילת האפיקומן ('רשימות' כ"ק אדמו"ר זי"ע, ממה ששמע מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בימי הפסח תרצ"ב בריגא. ובדבר העישון בכל יום-טוב, עוד יתבאר בעז"ה במנהגי יו"ט).

ה"חידושי הרי"מ" מגור אמר שהעישון אחר האפיקומן הוא כשתייה. אך נכדו ה"שפת אמת" עישן אחר האפיקומן, וכן ה"בית ישראל".

ה"דברי חיים" מצאנז לא עישן אחר האפיקומן (אוצר-החיים, אות שנ. עיי"ש בהע'). וראה בס' נטעי-גבריאל (ב, עמ' שסו. שצח).