כוסו של אליהו

קנח

מי מוזג, ומתי

נוהגין במדינות אלו למזוג כוס אחד יותר מהמסובין וקורין אותו כוס של אליהו הנביא (שו"ע אדמו"ר תפ, ה).

והאריך כ"ק אדמו"ר זי"ע לבאר, שעניינה של כוס זה אינו זהה לענין הכוס החמישית (שבדברי הרמב"ם), שהיתה נהוגה בזמן הגאונים והראשונים אך אינה נוהגת בדורותינו. 1 ואילו המנהג למזוג את כוסו של אליהו נתגלה ונתפשט דווקא בדורות האחרונים, כשקרובים יותר לגאולה ואור האמונה בביאת המשיח מאיר בתוקף יותר. ובלשונו של אדמו"ר בשו"ע יש לומר, שמזיגת "כוס אחד יותר מהמסובין" מורה על בואו של אליהו הנביא והיותו אחד המסובין בשולחן הסדר (לקוטי-שיחות, כז, עמ' 55-48).

כ"ק אדמו"ר זי"ע התנגד בחריפות לרעיון הנהגת "כוס חמישי" בדורנו - "שהוא היפך פסק-דין השולחן-ערוך והאחרונים, מורי ישראל והפוסקים שנתקבלו מכל ישראל" (אגרות-קודש, כא, עמ' רד)


1) אף ששתיית כוס חמישית אינה מנהג פשוט בדורותינו, עכ"ז המנהג קיים בכמה חצרות צדיקים. הרה"ק מקאצק בעצמו נהג לשתות כוס חמישית, ואחריו נהגו כן גם בבית סוכטשוב, בית סוקולוב, בית איז'ביצא (רדזין) והנמשכים הימנו הרה"ק ר' צדוק הכהן והרה"ק ר' לייבלע איגר מלובלין, ואחריהם בית מרקשוב ועוד. אלא שיש מהם שרק האדמו"ר היה שותה אך לא בניו והמסובים (כגון אצל ה"אבני נזר" וה"שם משמואל" מסוכטשוב והאדמו"ר מסוקולוב), או האדמו"ר ובניו הנשואים (כך אצל כמה מצאצאי הרה"ק הנ"ל מלובלין) ואצל אחרים שתו כולם (כבחצר איז'ביצא - וגם נזכר בהגדה עם 'ספר הזמנים' דאיז'ביצא, לובלין תרס"ג). האדמו"רים לבית גור לא נהגו לשתות כוס חמישית, אך בעל ה"בית ישראל" נהג כמעט מדי שנה בשנה לדבר בליל-הסדר אודות מנהג זה. וראה בס' יד-יוסף (לר"י מנדלקרן, עמ' מה), דיבור מבעל ה"אמרי אמת" בדבר הכוס החמישית, שגם לשון "והבאתי" נתקיים ביציאת-מצרים.

כל הנ"ל נתברר מפיהם של הרבנים צאצאי קודש: הרה"צ ר' אהרן ישראל בורנשטיין מסוכטשוב, הרה"צ ר' מנחם מענדל מורגנשטרן מקאצק-סוקולוב, הרה"ח ר' שלמה איגר, הרה"ח ר' יצחק מאיר אלתר, הרה"ח ר' אהרן פרלוב, הרה"ח ר' שלמה אנגלרד.

1) אף ששתיית כוס חמישית אינה מנהג פשוט בדורותינו, עכ"ז המנהג קיים בכמה חצרות צדיקים. הרה"ק מקאצק בעצמו נהג לשתות כוס חמישית, ואחריו נהגו כן גם בבית סוכטשוב, בית סוקולוב, בית איז'ביצא (רדזין) והנמשכים הימנו הרה"ק ר' צדוק הכהן והרה"ק ר' לייבלע איגר מלובלין, ואחריהם בית מרקשוב ועוד. אלא שיש מהם שרק האדמו"ר היה שותה אך לא בניו והמסובים (כגון אצל ה"אבני נזר" וה"שם משמואל" מסוכטשוב והאדמו"ר מסוקולוב), או האדמו"ר ובניו הנשואים (כך אצל כמה מצאצאי הרה"ק הנ"ל מלובלין) ואצל אחרים שתו כולם (כבחצר איז'ביצא - וגם נזכר בהגדה עם 'ספר הזמנים' דאיז'ביצא, לובלין תרס"ג). האדמו"רים לבית גור לא נהגו לשתות כוס חמישית, אך בעל ה"בית ישראל" נהג כמעט מדי שנה בשנה לדבר בליל-הסדר אודות מנהג זה. וראה בס' יד-יוסף (לר"י מנדלקרן, עמ' מה), דיבור מבעל ה"אמרי אמת" בדבר הכוס החמישית, שגם לשון "והבאתי" נתקיים ביציאת-מצרים.

כל הנ"ל נתברר מפיהם של הרבנים צאצאי קודש: הרה"צ ר' אהרן ישראל בורנשטיין מסוכטשוב, הרה"צ ר' מנחם מענדל מורגנשטרן מקאצק-סוקולוב, הרה"ח ר' שלמה איגר, הרה"ח ר' יצחק מאיר אלתר, הרה"ח ר' אהרן פרלוב, הרה"ח ר' שלמה אנגלרד.