הנהגת הלילה

קעז

נעילת הדלתות

[א]

בקצת מקומות נוהגין שלא לנעול החדרים שישנים שם בליל-פסח, כי הוא ליל שמורים לכל בני ישראל לדורותם להוציאם מגלות הזה, ואם יבוא אליהו ימצא פתח פתוח ונצא לקראתו במהרה. ואנו מאמינם בזה, ויש באמונה זו שכר גדול. ובמקומות שמצויין גנבים אין לסמוך על הנס (שו"ע אדמו"ר תפ, ה)

[ב]

אצל הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק מוהר"ש היו מעמידים על שולחן ה"סדר" את כל כלי הכסף והזהב. אחר פתיחת הדלתות ל"שפוך חמתך" לא סגרון, לפעמים היו סוגרים אך לא נועלים (ס' השיחות תש"ה, עמ' 83. ס' התולדות מוהר"ש [ברוקלין תש"ז], עמ' 79. וראה בס' ויגד-משה, עמ' רסט)

[ג]

ואצל כ"ק אדמו"ר זי"ע, נעלו את הדלת בסיום אמירת "שפוך חמתך". [ד]

סגירת הדלת במנעול אחר הסדר, רשומה בילקוט אוהב-ישראל (אות מט), עיי"ש טעמו.