יום א' וב' דפסח

קפג

משך התפילה

איתא ב'רשימות' כ"ק אדמו"ר זי"ע (מימי הפסח תרצ"ב בריגא): יום א' שחרית ציוה [מוהריי"צ] שיגמרו תפילת שחרית קודם חצות היום. שאלתיו אם כן הוא ב"טל" ו"גשם", ואמר כי כ"ק אדמו"ר [מוהרש"ב] נ"ע נהג כן (איני יודע אם בקביעות. הכותב). ופעם חפץ ליגמור תפילת השחרית - עד "הלל" - עד שעה 9, והתפללה ביחידות וגמרה עד שעה זו. כי היו זמנים מיוחדים וואס ער האט געלעבט על-פי קבלה, טרוקענע קבלה [=כי היו זמנים מיוחדים שהוא חי (=התנהג) על-פי קבלה, קבלה "יבישה" (=כמות שהיא)]. עכ"ל.

וראה המובא ב"אוצר מנהגי חב"ד" (פרק "תפילת גשם") מס' השיחות תרצ"ט, עמ' 304.

ובבית-מדרשו של כ"ק אדמו"ר זי"ע התחילה התפילה כתמיד בשעה 10.00, ונמשכה משך רגיל.