תפילת "טל"

קפה

הכרזת "מוריד הטל"

בשו"ע (קיד, ב) כותב אדמו"ר כדברי הרמ"א, שבמדינות אלו אין מכריזים "מוריד הטל" קודם תפילת מוסף. ברם, המנהג הוא שהשמש מכריז והציבור אומר "מוריד הטל" בתפילת המוסף.

"מדינות אלו" שבשו"ע אדמו"ר, מפורש שם שהן אותן "שאין נוהגין להזכיר טל בימות החמה במקום הגשם". וכתב בלקוטי-מהרי"ח (כה, ב): אבל למנהג ספרד שאומרין בימות החמה "מוריד הטל", עיין בפרי-מגדים שמכריז הש"ץ קודם מוסף "מוריד הטל" ופוסקין הקהל להזכיר גשם ומזכירין טל במוסף עיי"ש, וכך כתב באבודרהם ובלבוש ובדרישה ובסידור היעב"ץ, ופשוט הוא. עכ"ל. ואעפ"כ מצינו באוצר-החיים צאנז (אות שנג), שלא היו מכריזין "מוריד הטל", ובהגדת צאנז (עמ' ריב) הביא טעם לדבר מהרה"ק רמ"מ מרימנוב. וכן בקונטרס-המנהגים דקוידנוב (אות סז), שלא היו מכריזין, ובתפילת לחש היה הקהל אומר "משיב הרוח ומוריד הגשם". וראה גם בס' מנהג-ישראל-תורה (עמ' שכה-שכו), נטעי-גבריאל (ב, עמ' תג-תד).