קפו

קיטל

הש"ץ אינו לובש קיטל לתפילת "טל" (המלך-במסיבו, א, עמ' קטו. וראה במנהגי ראש-השנה אות פג, בדבר לבישת הקיטל רק ביוהכ"פ. ובמנהגי יוהכ"פ אות ק, בדבר לבישת הקיטל פעם אחת בשנה בלבד).

הנוהגים ללבוש קיטל בתפילת "טל": לוח 'דבר יום ביומו' למנהג בעלז, מנהגי-ספינקא (עמ' לא), רזא-דעובדא (ראה עמ' קלב. צט), מנהג באבוב, מאיר-החיים (עמ' קצו), קונטרס-המנהגים דקוידנוב (אות סז), ערכי-יהושע (אות קמג). והנוהגים שלא ללובשו: דרכי-חיים-ושלום (אות תריג). שאר ספרי המנהגים שראיתי עוברים על כך בשתיקה שניתן לפרשה לכאן ולכאן. וראה עוד במנהגי תפילת "גשם" בשמיני-עצרת.