קפח

מי ששמע הכרזת "מוריד הטל"

במנהגי שמיני-עצרת הבאנו את דעתו של כ"ק אדמו"ר זי"ע, שאם שמע הכרזת "משיב הרוח ומוריד הגשם" קודם שהתפלל שחרית - אם אינו מתפלל במנין אחר - יאמר גם בשחרית "משיב הרוח ומוריד הגשם" (ועיי"ש שהביא כן משו"ת שאילת-שלום ותורת-יקותיאל).

ואם אין טעם לחלק בין שמיעת "משיב הרוח" בשמיני-עצרת לבין שמיעת "מוריד הטל" בפסח, הרי שגם כאן יאמר השומע בתפילת שחרית שלו "מוריד הטל" - אם אינו מתפלל במנין אחר.

וראה בס' נטעי-גבריאל (ב, עמ' תח), שלא חילק בין "משיב הרוח" ל"מוריד הטל".

ספירת-העומר וה"סדר" *. התחלת ספירת-העומר, התוועדות כ"ק אדמו"ר זי"ע ושאר ענייני ה"סדר" בלילה השני - ראה לעיל במנהגי הלילה הראשון.