המסובים

ט

[א]

בבית אדמו"ר האמצעי אכלו בחג-הפסח [בסדרים] רק מנין מבני המשפחה, ולא הניחו לשם אורחים; אצל אדמו"ר הצמח-צדק לא היו מניחים האורחים להיות בעת הסדרים - שבהם ישבו רק מנין מהקרואים ובניו הקדושים - אך כולם היו מקבלים את כל צרכי הפסח מבית אדמו"ר. והיו שולחים להם בערב-פסח יין, מרור, חרוסת וגם מצה-שמורה של ערב-פסח (ס' השיחות תרצ"ז, עמ' 231-230. וראה בסיפורי השד"ר הרה"ח ר"י היילפרין, מגדל-עז עמ' קצו, על קבוצת חסידים שבאה אל הצמח-צדק לחגה"פ ממרחקים - מבסרביא - ולא הניחום להיות נוכחים בשעת עריכת הסדר).

הצמח-צדק - היה זמן שהיה סמוך לגמרי על שולחן חותנו [אדמו"ר האמצעי], זמן - שהיה בא רק להשלים הסדר אצל אדמו"ר האמצעי, וזמן שהיה עושה כל הסדר לעצמו ('רשימות' אדמו"ר זי"ע, ה, עמ' 21. מדיבורי אדמו"ר מוהריי"צ בימי הפסח תרצ"א בריגא)

[ב]

מהר"ש נ"ע, לה"סדר" היה ביחד עם בניו וגם איזה מהקרובים, בחדרה של א"ז [=אמי זקנתי, הרבנית מרת רבקה] ('רשימות' אדמו"ר זי"ע, ממה ששמע מאדמו"ר מוהריי"צ בימי הפסח תרצ"ה בווארשא)

[ג]

פרשת ימי החג [דשנת ה'ש"ת]:..המסובים מנין. נוכחו כמה מניינים..

משעה העשירית.. היה החדר מלא אנשים הבאים לראות את עריכת הסדר ('הוספה' לס' השיחות ה'ש"ת, עמ' 182-181)

[ד]

לסדרים בשנת תש"ה, וכן לשאר סעודות החג, הוזמנו לשולחן הרבי [מוהריי"צ] כמה מניינים מרבנים ונכבדי אנ"ש מהמקורבים, וכן אורחים.

ובנוסף להם נאסף קהל רב מאנ"ש והתמימים כדי להאזין לדברי הרבי (קובץ ליובאוויטש, 2, עמ' 24)

[ה]

[אצל אדמו"ר מוהריי"צ, בשנת תר"פ, הזמינו כמה נכבדים לשולחן הרבי], ועם המשמשים היה מנין לכל סעודה. וכ"ק [מוהריי"צ] שליט"א היה מברך ברכת-המזון לכל סעודה. כסא רבינו [מוהרש"ב] נ"ע עמד על מקומו כמו בחיים חיותו, וכ"ק שליט"א ישב על מקומו שהיה יושב תמיד בחיי רבינו נ"ע.. ולא ישב בהסיבה (אשכבתא-דרבי, עמ' 115)