הנהגת הסדר

מד

קיטל

[א]

אין אנו נוהגין ללבוש קיטל להסדר (ס' המנהגים, מהגש"פ לאדמו"ר זי"ע).

"הקיטל שלובשין בשעת עשיית הסדר" נזכר בשו"ע אדמו"ר (תעב, ד). וכן בס' מקור-חיים (לבעל החות-יאיר, סי' תעב): ראיתי רבותי ואבותי לובשים קיטל..

כשעושין הסדר.

[ב]

הרה"ק רמ"מ מקוצק שאל את מו"ה משולם רייך מווארשא (חתנו של הרה"ק רב"ש בן הצמח-צדק), האם לובש הצמח-צדק קיטל בשעת עריכת הסדר, והשיבו בשלילה. ויאמר הרה"ק מקוצק: ער - הצמח-צדק - האט גיהאט א גוטן רבי'ן [היה לו לצמח-צדק "רבי" טוב - היינו רבינו הזקן] (שמעתי מהגר"י לנדא ע"ה, ששמע מר' משולם רייך הנ"ל).

[ג]

בדבר המנהג ללבוש קיטל בשעת הסדר, ראה בס' ויגד-משה (עמ' פב-פד) ובאמרי-פנחס השלם (אות רעט). כן הוא גם במנהגי חסידים רבים, ומהם שמדגישים שרק האדמו"ר - או הוא ובניו - לבשו קיטל (מנהגי-קומרנא אות שכא. מנהגי-בעלז עמ' מא - אך זה רק כשהיו מסובים עם האדמו"ר, ואילו כל איש בביתו לובש הקיטל, ככתוב בלוח 'דבר יום ביומו' ובהגדה עמ' לב). יש נוהגים שגם חתן בשנת חתונתו לובש הקיטל (מחזור ויז'ניץ. מנהג באבוב). בגור נהוגה לבישת הקיטל בשעת הסדר, אע"פ שאין נוהגים ללבשו בימים הנוראים.

וראה עוד בס' מנהג-ישראל-תורה (עמ' רסז), נטעי-גבריאל (ב, עמ' ריד-רטו).

ויש שגם היו לבושים בטלית בשעת הסדר או רק בשעת הקידוש (לב-שמח החדש יב, א; דרכי-חיים-ושלום, אות תקפד; מנהגי-ספינקא, עמ' ל; הגדת צאנז, עמ' ר; הגדת לעלוב, עמ' כז; הגדת בעלז, עמ' לב; ועוד) - אך אדמו"רי חב"ד לא נהגו כן (שהרי גם בתפילת ליל שבת ויו"ט לא התעטפו בטלית - ראה במנהגי ליל ר"ה).