"הודו" קודם מנחה

ד

קודם תפילת המנחה בערב שביעי-של-פסח אין אומרים את מזמור "הודו", גם כשחל שש"פ בשבת (על-פי סידור אדמו"ר)

אך אם חל שש"פ בשבת, אומרים "פתח אליהו" ו"ידיד נפש" בתפילת המנחה של ערב יו"ט.

המנהג לומר מזמור "הודו" בכל ערב שש"פ נמצא בלקוטי-מהרי"ח (לט, ב), שכך נהג בעל הייטב-לב. וכן ברזא-דעובדא (עמ' קלד), מנהגי-מהריי"ו (אות ת), סידור קרלין, ערכי-יהושע (אות נו), הגדת לעלוב (עמ' קכה - וגם "ידיד נפש"). וראה נטעי-גבריאל (ג, עמ' נא-נב) בדבר הנוהגים שלא לאמרו, וכן הוא מנהג באבוב.