ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג

בראשית נמי מאמר הוא. וקשה, לכתוב ויאמר. ושמעתי פי' על זה, כי הנה ידוע בספרי המקובלים כי ראשית הכל נאצלו האותיות, ואחר כך באותיות ברא הקדוש ברוך הוא כל העולמות. וזה סוד בראשית ברא אלקים א"ת, פי' האותיות מא' עד ת'. נמצא כי הבריאה ראשונה, דהיינו האותיות, בוודאי נאצלו במחשבה לבד בלא אמירה, כי אמירה הוא באותיות בה' מוצאות הפה, ועדיין לא האציל את האותיות. על כן האציל את האותיות במחשבה לבד בלא אמירה, לכן א"א לכתוב אמירה כי לא היתה על ידי מאמר. ולכן התרגום הוא בחוכמתא.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יח, א (סי' רל"ה). אוה"א עח, א.

בראשית נמי מאמר הוא – ר"ה לב, א. ראשית הכל כו' באותיות ברא כו' – זח"א רד רע"א. ע"ח ש"ה פ"ג. בראשית ברא גו' – בראשית א, א. א"ת פי' כו' – זח"א טו, ב. שם כט, ב. א"ר פי"ח. התרגום הוא בחוכמתא – ת"י בראשית א, א.

-----  הערות וציונים  -----

בראשית נמי מאמר הוא – ראה סי' קב וסי' תלו באו"א. ועיין פרדס רמונים ש"ב פ' ג-ד.