ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה

בתורתו של רבי מאיר היה כתוב כתנות אור בא', על דרך שאנו קוראים אף שאינו כתוב כך. כמו ישגלנ"ה [אנו קוראין] ישכבנ"ה, והוא מחמת כשהוא בא בדבור הוא בא [בו] בבושה. כי הכתיבה הוא בלב, כמ"ש כתבם על לוח לבך, וכשהוא בבינה אין בו בושת, אז כתיב ישגלנה. וכשהוא בדבור, אז הוא התחלקות בא בו הבושה. ובתורתו של ר' מאיר היה [כתיב] או"ר בא', שהוא היה מאיר עיני חכמים בהלכה, והוא החכמה. כי בכל המדות יש ראש תוך סוף, והוא היה תחלת החכמה, לכך כתיב בתורתו או"ר בא'. כי אף הכתנות, שהוא הלבוש שלו, היה גם כן מאיר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יז, ג (סי' רכו). אוה"א לט, ב.

בתורתו של ר"מ כו' – בר"ר כ, יב. כתנות עור-אור – בראשית ג, כא. ישגלנ"ה-ישכבנ"ה – תבוא כח, ל. כתבם על גו' – משלי ג, ג. שהוא היה מאיר כו' – עירובין יג, ב. בכל המדות יש רת"ס – ראה פרדס רמונים ש"ב פ"ב. הלבוש שלו היה ג"כ מאיר – ראה ירושלמי מו"ק פ"ג ה"א.

-----  הערות וציונים  -----

הובא באור התורה להצ"צ פ' תולדות ע' קמט, ב ועיין מש"כ שם.

בתורתו של ר"מ כו' – ראה לקמן סי' יד (ד"ה ועפ"ז מובן), וסי' שלח.

אף שאינו כתוב כך – ראה לקמן סי' רעז-ב. וראה תניא אגה"ק סי' יט (קכח, א).

אף הכתנות כו' ג"כ מאיר – ראה ירושלמי ביצה פ"ה ה"ג. וראה לקוטי שיחות ח"ד ע' 1096. רג"כ ירושלמי, ביצה פ"ה ה"ג.