ספריית חב"ד ליובאוויטש

ויחי

נח

ויברך את יוסף ויאמר וגו' המלאך הגואל וגו' יברך את הנערים פי' בזוהר ברכתא דבנין [וכו']. אע"פ שהוא שלם מצדו, מצד בנין אין תענוגו שלם עד שיגמור (שלימותו) [שלימות בניו] כמ"ש רז"ל יהי רצון שיהיו צאצאי מעיך כמותך. משא"כ אם לא היו לו בנין אין צריך לזה. והבן החכם מבקש הכל בשביל תענוג אביו, ואביו בראותו כי כן נותן לו בשביל (נ"א בשכל) בניו. וזהו והשיב לב אבות על בנים וגו', וזהו ענין ברכות שמברכין ישראל לאביהם שבשמים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קמב (קנ). אוה"א ס, ב.

ויברך את יוסף גו' המלאך גו' – ויחי מח, טו-טז. בזוהר ברכתא כו' – זח"א רכז, ב. יהי רצון שיהיו כו' – תענית ו, א. והשיב לב אבות גו' – מלאכי ג, כד.