ספריית חב"ד ליובאוויטש

סא

חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב. פי' כי יש ב' מיני אדמימות, א' הוא גבורות, ב' שהוא מיין שהוא שמחה. ובאדמימות הב' אדרבא נמתקין כל האדמימיות הא'. משל למלך, כאשר הוא בשמחה אז [הוא] רשות ליכנס לפניו אף מי שאינו ראוי והגון בלאו הכי. וזהו חכלילי עינים מיין. ואז ולבן שנים מחלב, [ר"ל] כי גם מי שאינו הגון וקשה כמו שן, לשון שן סלע, נעשה לבן יותר מחלב. ומה שאות ח' מחכלילי הוא גדול, כי יש משל על אותיות הגדולים לא' שבנה עיר מוקפת חומה ועשה תוכה [נ"א: בחומה] מגדלים גבוהים, והם בשביל ב' דברים, א' שהוא כלי ומקום להסתכלות הצופה למרחוק, והב' ששומרי העיר יושבים שם. וכתיב שם הגדולה לאה, דהיינו ה' גדולה שהיא ה' ראשונה, דהיינו אותיות של המחשבה, והם ג"כ כלים להסתכלות, דהיינו חכמה ששורה עליהם [נ"א: כי ראיה היא חכמה] והם ג"כ שומרים. דהיינולב אם לפעמים נחלשו המוחין, ותמו באמצע התפלה אהבה ויראה [נ"א: כמו באמצע התפלה, ומדבר בלא אהבה ויראה], הנה ע"י אותיות המחשבה יכול לחדשם ולדבר שוב בדחילו ורחימו כבתחילה, והיינו שומרים [מדת אהבה ומדת יראה]. והנה כאן משתעי קרא מיין שהוא שמחה כנזכר, שהוא מחשבה, [אותיות בשמחה, שעליה מרמז] (ובלא"ה) אות הח' שהוא תבונה, (תמונת נו"ן) [שהיא תמונת ו"ז] שהוא בן ובת, [ר"ל קול ודבור. וכשהבן ובת] הם ביחד (נ"א נאמר ביחד), אז צאינה וראינה וגו' בעטרה שעטרה לו אמו, וזהו עטרה שעל [גבי] הח', ע"כ הח' שבכאן גדולה, [והמשכיל יבין].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' פט (צט). אוה"א לח, א.

חכלילי עינים גו' – ויחי מט, יב. שן סלע – איוב לט, כח. ח' מחכלילי הוא גדול – מדרש רעב"י על אותיות גדולות, ע"פ יש אומרים (בתי מדרשות ח"ב ע' תפה). מחזור ויטרי, הלכות ס"ת, מכתיבות ר"י ט"ע (ע' 683). שם הגדולה לאה – ויצא כט, טז. לאה דהיינו ה' גדולה כו' – ראה זח"ג רמד, ב. זו"ח בהר מט ריש ע"ד. להסתכלות דהיינו חכמה – ע"ח ש"ד פ"א. שם ש"ח פ"א. מיין שהוא שמחה – ראה זח"א ע סע"א. שם רמ, א. זח"ג לט, א. שמחה . . שהוא מחשבה כו' – תקו"ז תכ"ב סז, א. אות הח' שהוא תבונה – תקו"ז תכ"א סא, ב. שם תס"ט קיט רע"ב. זח"ג רמה, ב. ראה זח"ג פד, ב (בינה ואיקרי תבונה כו'). תבונה . . בן ובת – זח"ג רצ, ב. (תמונת נו"ן שהוא בן ובת – ראה זח"ג קנה, א (ונצי"ז שם).) [תמונת ו"ז שהוא בן ובת ר"ל קול ודבור – ו' בן (זח"ג רצ, ב) וקול (זח"ג רנז רע"א). ז' רומז על המלכות (קהלת יעקב ערך ז אות א) ה' בתראה דהיא בת (זח"ג רצ, ב) ודבור (זח"א קמה, א).] צאינה וראינה וגו' בעטרה גו' – שה"ש ג, יא.

-----  שולי הגליון  -----

לב) "דהיינו . . . יראה" במדל"י בסוגריים.

-----  הערות וציונים  -----

משל למלך כו' – השוה סי' קכב ד"ה וכי תאמרו, וריש סי' קפג.

שם הגדולה לאה כו' – ראה ריש סי' רח. וראה רסי' תכד ד"ה והנה ידוע. וראה אורח לחיים פ' ויצא סד"ה ויאהב יעקב: שאמר הרה"ק בוצ"ק מוהר"ר דוב בער שם ה"א גדולה לאה כי שם אותיות המחשבה הם אותיות גדולים, ושם ה"א קטנה רחל כי מדת מלכות הם אותיות קטנים ה"א זעירא עכ"ד ודפח"ח.

אות הח' שהוא תבונה כו' – ראה סי' ר סד"ה והנה כשעלה. וראה סוף סי' רסב, וסי' תלה ד"ה כשעלה.