ספריית חב"ד ליובאוויטש

עה

ואני ערל שפתים, מפני שהיה במדרגה גדולה, כמו שנתבאר שלא היה יכול לצמצם עצמו, בחי' דבור.מח


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

שמועה טובה נ, ב

ואני ערל שפתים – וארא ו, יב. כמ"ש – לעיל סוף סי' סט.

-----  שולי הגליון  -----

מח) בשמועה טובה: מ"ש משה ואני ערל שפתים, כך אמר שאני ממדריגה עליונה ואין אני יכול להכנס אותי בדבור, וזהו ערל שפתים.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סוף סי' סט ד"ה וזהו ובהערות שם.