ספריית חב"ד ליובאוויטש

עח

או יאמר, [מ"ש בפסוק ויפן פרעה ולא שת לבו גם לזאת], הענין הוא דכתיב מציון מכלל יופי אלקים הופיע, כי מציון הושתת העולם, לפי שהיא עיקרה של עולם וחיותו, וכל הארצות יונקים ממנה. ולכן [נ"א: וכן] בשלמה המלך ע"ה נאמר וידבר על העצים, שהיה יודע איזה חלק בארץ הולך לכוש ונטע שם פלפלין, וכן השאר דברים. וזה הוא בעולם. וכן בנפש, שישראל הם עיקר החיות וכל האומות יונקים ומקבלים מישראל [חיות] כל אומה ואומה בפ"ע. וז"ש (ויאמר) [וידבר] משה אל העם החלצו מאתכם אנשים לצבא (ויצבאו) [ויהיו] על מדין, ר"ל לברור אנשים שהם כנגד מדין. ופרעה נקרא תנין הרובץ בתוך יאוריו, וכן פלשתים שיצאו ממצרים נקרא ע"ז שלהם דגון, לשון דג. וז"ש יעקב אבינו ע"ה יהי דן נחש עלי דרך, זה קאי על שמשון, לפי שהיה ג"כ מאותו חלק שכל שרשים (נ"א שכל נחשים) יונקים [ממנו]. אך מפני שהיה עדיין בזה בחי' רע, שהתעה לחוה שנאמר וכי תאוה הוא לעינים, והוא אמר כי ישרה היא בעיני, ע"כ כתיב הנושך עקב"י סוס (נ"ל) [וגו'], שזה [ג"כ] רמז לפרעה בזה שנתהפך המטה לנחש ומנחש למטה, לרמוז ע"ז שלו, ולא שת לבו וגו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' כה (כט). אוה"א מח, ב (96).

ויפן פרעה גו' – וארא ז, כג. מציון מכלל יופי גו' – תהלים נ, ב. כי מציון הושתת העולם – זו"ח רות עו, א. ראה יומא נד, ב. תנחומא קדושים י. שהיא עיקרה של עולם – ראה זח"ג קסא רע"ב. ושם רכא רע"ב. כד הקמח, ריש ערך שבועות (מ"ע). וכל הארצות יונקים ממנה – תענית י, א. ספרי עקב ריש פי' מ. זח"א רנה סע"ב. וידבר על העצים גו' – מ"א ה, יג. יודע איזה חלק כו' – תנחומא קדושים י. שישראל הם עיקר כו' – זח"ג רכא רע"ב. וכל האומות יונקים ומקבלים כו' – זח"ב קנב, ב. ספרי עקב ריש פי' מ. ירושלמי שביעית פ"ד ה"ג ושם פ"ה סה"ד. וידבר משה . . החלצו גו' – מטות לא, ג. ופרעה נקרא תנין כו' – יחזקאל כט, ג. פלשתים שיצאו ממצרים – נח י, יד. ע"ז שלהם דגון – ש"א ה, ב. יהי דן גו' – ויחי מט, יז. זה קאי על שמשון – זח"ג קצד רע"ב. תנחומא ויחי יב. וכי תאוה הוא לעינים – בראשית ג, ו. כי ישרה היא בעיני – שופטים יד, ג. הנושך עקבי סוס – ויחי מט, יז. ולא שת לבו גו' – וארא ז, כג.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' עז.