ספריית חב"ד ליובאוויטש

בא

פא

למעןסד שתי אותותי (כו') [אלה בקרבו], לפי שהקדוש ברוך הוא היה רוצה לברר כל הניצוצות ממצרים מן השבירה. ומהו ענין בירור הניצוצות, היינו כל הדברים הבטלים של פרעה ושל מצרים שהם אותיות. כי מה לי אותיות של דברים בטלים ומה לי אותיות של התורה, רק החילוק הוא שאותיות של דברים בטלים הם מהשבירה, ורצה הקדוש ברוך הוא לבררם, דהיינו בזה יהיה הבירור שהכניס הדבורים והאותיות אלו בהתורה ועשה מהם צירוף אחר של קדושה. וזהו הבירור שלהם. וזהו סוד א' מספורי התורה, לבד שארי סודות הנרמזים בספורים עד אין קץ ומספר בכל אות ואות, כי קב"ה ואורייתא (וישראל) חד הוא.

ונחזור לענין [ראשון] שאם לא הביא על מצרים עוד אלו ג' מכות היו חסרים כמה ספורים שלא היה נכתב בתורה, ולא היו מתבררים כל הניצוצות. וזהו רמז הפסוק למען שיתי אותותי אלה, ר"ל אותיות של השבירה, וצריך אני לבררם ע"י התורה, לכן הוא מן ההכרח לשלוח עליהם עוד ג' מכות בכדי להכניסם באותיות צירופים שבתורה כנ"ל והבן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י לא, ג (סי' רנא). אוה"א עה, ב.

למען שתי אותותי גו' – בא י, א. קב"ה ואורייתא (וישראל) חד הוא – ראה זח"ג עג, א.

-----  שולי הגליון  -----

סד) בלקו"י וזה סוד הפסוק למען שתי כו', דשם הוא המשך לד"ה כי תורה חדשה מאתי תצא (לקמן סי' שטו).

-----  הערות וציונים  -----

הניצוצות ממצרים מן השבירה – ראה סי' נד ד"ה ואיתא.

שאותיות של דברים בטלים הם מהשבירה – ראה סי' צז ד"ה וז"ש. וראה ריש סי' רעז-א וסוף סי' שכג.

שאם לא הביא כו' היו חסרים כמה סיפורים שלא היה נכתב בתורה – השוה מ"ש באוה"מ פ' ויצא ד"ה וירדוף אחריו בשם הרה"מ, שיעקב אבינו השאיר אחריו ברכה כמה אותיות בתורה שעדיין לא הוציא אותן מלבן ולזאת רדף לבן אחר יעקב ליתן לו את האותיות שנשארו אצלו, ונתוסף פרשה אחת בתורה באלו האותיות. וכן הובא בריש ס' אוה"א א, א. ומבואר באוה"ת להצ"צ פ' ויצא ע' תתסט. להעיר שמקורו בתורת הבעש"ט אשר הובאה במאור עינים ר"פ ויצא ד"ה וזהו ויצא.