ספריית חב"ד ליובאוויטש

בא

פב

[במדרש אמר ר' ינאי] לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם. ולמה גילה להם מעשה בראשית, בשביל ישראל [מפני] שאמרו נעשה ונשמע. על דרך [שאמרו רז"ל] ישראל עלה במחשבה. קדימת הרצון היה בשביל שיהיו ישראל צדיקים בכל דור ודור, וצמצם [הש"י] כביכול [את] בהירתו כמשל [נ"א: כדמיון] אב המצמצם את שכלו ומדבר דברי קטנות בשביל בנו הקטן. וגם כל המדות מעשה נערות נולדים בהאב, שאוהב את מעשה נערות כדי שיהיה להבן תענוג ומפואר אצלו. ובהקב"ה העבר והעתיד [הם] שווים [אצלו], והיה הוא ית' מתענג ממעשה הצדיקים וצמצם את עצמו. והצמצום נקרא חכמה, כי החכמה הוא האין [נ"א: מאי"ן] על דרך והחכמה מאין תמצא. והצמצום הוא [נ"א: היה] בשביל ישראל. וגם האהבה גרמה את הצמצום, וזהו ואלה תולדות יצחק אברהם [הוליד] וגומר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' א (א). אוה"א יח, ב. [כבר הובא לעיל סי' א].

אמר ר' ינאי כו' – שהש"ר א, ד (ועיין היטב בהערות וציונים בסוף הספר). החדש הזה לכם – בא יב, ב. נעשה ונשמע – משפטים כד, ז. ישראל עלה במחשבה – זח"א כד, א. בר"ר א, ד. ובהקב"ה העבר והעתיד כו' – ראה אמו"ד לרס"ג מי"ב פי"ג. כד הקמח, ריש ערך מציאות השם ית'. החכמה הוא האין – ראה תקו"ז תמ"ב פא, ב. שם ת"ע קכז סע"א וקל"ג רע"ב. והחכמה מאין תמצא – איוב כח, יב. ואלה תולדות יצחק גו' – תולדות כה, יט.

-----  הערות וציונים  -----

כבר הובא לעיל סי' א. ועיין מש"כ שם בהערות וציונים.