ספריית חב"ד ליובאוויטש

פג

החודש הזה לכם. איתא [בזוהר] בסבא דמשפטים ניסן קרוי אביב שהוא א"ב כסדרן הוא דילכון, תשרי אותיות למפרע הוא דילי. ויובן על פי שנאמר כנשר יעיר קנו וגו' ירחף, נוגע ואינו נוגע. והענין כי הנשר רחמני על בניו ורוצה להשפיע להם ולהגן עליהם, אך מחמת שהוא גדול האבר והנוצה ואם יגע בהם [ממש] לא יוכלו לסובלו, על כן הוא נוגע ואינו נוגע. כך הוא ית' לא היה העולם יכולים לסבול בהירות אורו והשפעתו, והיו בטלים ממציאות, הוצרך לצמצם אורו.

והנה האותיות [כסדרן] הם מורים על השפעתו ית' מעילא לתתא, ואתוון מהופכים למפרע הם מורים על הצמצום. וגם בענין צירופי הוי"ה ית' כך הוא. אם הוא כסדרן מורה על רחמים. וז"ש ניסן אתוון כסדרן הוא דילכון, ר"ל בשביל אהבתי אתכם ורחמנותי עליכם להשפיע ולהגן עליכם. אבל תשרי שהם אתוון למפרע מורה על הצמצום, ואף על פי שגם [זה] הוא בשבילכם ולטובתכם, שתהיו יכולים לסבול הבהירות שלי, עם כל זה הוא נקרא דילי, ר"ל נקרא על שמי, כי מחמת גודל האור והבהירות שלי היא המניעה להשפיע עליכם חסדי המרובים וגודל טובי, לכן (הם) [הוא] דילי. אבל ניסן שהוא בחינת המשפיע הוא דילכון. וז"ש החודש הזה לכם, לכ"ם דייקא, ולכן הצירוף של החודש הזה הוא הוי"ה כסדרא.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קפד (קצ). אוה"א עב, ב.

החדש הזה לכם – בא יב, ב. איתא בסבא – זח"ב קי, א-ב. ושם קפו, א. כנשר יעיר קנו גו' – האזינו לב, יא. מרחף נוגע ואינו נוגע – ירושלמי חגיגה פ"ב ה"א. הנשר רחמני על בניו כו' – פרש"י האזינו שם. ירושלמי פאה פ"א ה"א. זח"ב פ, ב. זח"ג רלג, א. ואתוון מהופכים כו' הצמצום – (דין, גבורה) ראה זח"ב נא, ב. צירופי הוי' כו' כסדרן מורה על רחמים – פרדס רמונים שכ"א פט"ו. ראה תקו"ז י, א ושם ריש תנ"ו פט, ב. הצירוף של החדש הזה כו' – פרדס רמונים שכ"ג פ"א ערך אב לשון ענף. ושם שכ"א פי"ד. של"ה, מס' פסחים, בריש הגה"ה בפ' תורה אור.

-----  הערות וציונים  -----

כנשר יעיר כו' – ראה סי' קמז ד"ה וזהו דרך.

האותיות כסדרן כו' ואתוון מהופכים – עיין כש"ט ריש סי' קי-ב ובהערות שם.