ספריית חב"ד ליובאוויטש

בשלח

פח

מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו. פי' כי הש"י לפעמים עושה נס בשביל עצמו, כמו למעני למעני אעשה, ופעמים עושה בזכות צדיק. והנה ידוע ישראל שבאותו הדור אינם ראוים לנס, שלא היה להם זכות, וצעקו אל ה' שיעשה למענו, למען פרסום גדולתו ואלוהותו ית'. ואמר הש"י מה תצעק אלי, דהיינו צעקתך הוא שאעשה למעני, דבר אל בני ישראל ויסעו, בזכות אברהם, כמו שנאמר במדרש, כי באברהם נאמר וישכם אברהם בבוקר וכאן נאמר לפנות בוקר, אם כן אין להם אלא ליסע. כי הגם שאין להם זכות מפאת עצמן, יש להם זכות אביהם אברהם ואינם צריכים לצעוק שאעשה למעני.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י מ, א (סי' רפו).

מה תצעק אלי – בשלח יד, טו. למעני למעני אעשה – ישעיה מח, יא. ישראל שבאותו הדור כו' – זח"ב קע, ב. מדרש ויושע. וצעקו . . שיעשה למענו – מכילתא בשלח מס' דויהי פ"ג. ויסעו בזכות אברהם כו' – זח"ב קע, ב. ראה ריש מדרש ויושע. ילק"ש בשלח רמז רלה. וישכם אברהם בבוקר – וירא כב, ג. לפנות בוקר – בשלח יד, כז.

-----  הערות וציונים  -----

ישראל שבאותו הדור כו' – ראה במ"מ וראה לעיל ריש סי' פד-א.