ספריית חב"ד ליובאוויטש

בשלח

פט

וישבעא הים לפנות בוקר לאיתנו, ודרשו רז"ל לתנאו, שהתנה הקדוש ברוך הוא שיקרע הים לישראל. ולכאורה אינו מובן עם מי התנה הקדוש ברוך הוא. אך הענין הוא, בשעה שאמר המאמר התנה שיקרע הים, ואם לאו לא היו נמצאים הימים [נ"א: המים] ולא נבראו במקום הזה, כי יתבטלו ממציאות הבריאה. כי כל התורה כולה היא עשה ולא תעשה. ובזה יובן מ"ש רז"ל צדיקים עושים רצונו של מקום, ולא אמרו עושים דברו או מאמרו, כי הלוא רצון השם יתברך אינו מושג. אך המשל בזה, אב שאומר בפני בנו איזה דבר הלכה או איזה חידוש בתורה, ובן מגודל חריפותו ופלפולו סותר את דבריו [ואומר באופן אחר]. והנה אף שהבן מתנגד לאביו וסותר את דבריו, עם כל [זה] יש לאב נחת ותענוג גדול ושמחה גדולה מזה, על דרך חכם בני וגו'. וזהו רצון הטוב מן האב יותר משהיה שותק ומסכים לדבריו. כך הוא הצדיק מושל ביראת אלקים כביכול, וזהו עושים רצונו, אף על פי שאינם עושים דברו ומאמרו.

ובזה יובן מ"ש [גבי] רבי פנחס בן יאיר [שאמר] לגינאי נהרא (פלוג) [חלוק לי] מימיך שאני הולך לדבר מצוה, אמר לו גם אני הולך לעשות רצון קוני, א"ל אם אין אתה חולק [לי] מימיך גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. ולכאורה קשה, הלא השיב לו תשובה נכונה. ויובן עם מ"ש לעיל, שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית שיעשו רצון הצדיקים אף שאינם בטבעם, ומכלל הן אתה שומע לאו. וכך אמר לו ר' פנחס בן יאיר, אם אין אתה חולק מימיך נמצא שאין אתה מקיים תנאך הנאמר בשעת המאמר, והרי אתה כלא היה מעולם וכמו שלא נבראו כאן מים, ונמצא שלא יעברו בך מים לעולם. וזהו גם כן מ"ש יהושע לשמש דום. וכל זה מי שהוא נקרא בן להקדוש ברוך הוא יכול לעשות רצון קונו, ואיזהו זה, השומר בריתו הנקרא צדיק יסוד עולם [נ"א: השומר הברית הנקרא צדיק], והבן זה היטיב.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סוף סי' רלט (רנב).

וישב הים גו' – בשלח יד, כז. ודרשו רז"ל לתנאו כו' – בר"ר ה, ה. בשעה שאמר המאמר – (בראשית א, ט). שמ"ר כא, ו. צדיקים עושים כו' – פסדר"כ פ' סליחות. ראה ברכות לה, ב. חכם בני גו' – משלי כז, יא. הצדיק מושל גו' – ש"ב כג, ג. מ"ש רפב"י לגינאי כו' – חולין ז, א. ומכלל הן כו' – מכילתא יתרו מס' דבחדש פ"ח. ספרי עקב פי' מו. דום – יהושע י, יב. השומר בריתו הנקרא צדיק – זח"א נט רע"ב.

-----  שולי הגליון  -----

עא) במדל"י זה המשך להדרוש המובא לקמן סי' רעו, ע"כ מתחיל שם "וזהו שאמרו רז"ל לאיתנו לתנאו".

-----  הערות וציונים  -----

עושים רצונו של מקום – עיין סי' תעה.

על דרך חכם בני וגו' – ראה סי' קכג ד"ה והוא. סי' קצב ד"ה וז"ש.

רפב"י שאמר לגינאי כו' – ראה מדל"י סוף סי' רלד (רמח).