ספריית חב"ד ליובאוויטש

צו

ואתם תהיו לי ממלכת כהנים שתמליכו שרים שלמעלה. פי' על דרך מי גרם שאהיה שמש לפסילים, אתם. פי' בשביל שהיו עובדים ע"ז של בבל המשיכו כל המרכבה לבבל, כמו שראה יחזקאל. כי חיות כל העולמות בידיהם, וכל מה שעושים ממשיכים את ה' לזה. ואם הם עובדים את הי' מאמרות שבהם נברא העולם [נ"א: ואם הם עובדים השם], [אז ממשיכין את כל העולמות] תחת שלטונותו ית'. וכל זה זכו בשביל קבלת התורה. שירדו למצרים לברר את הי' מאמרו"ת שבהם נברא העולם, ומאמ"ר הוא לשון רך, שהיו עדיין אינם בחוזק, כי שמא לא יקבלו את התורה. וכשנתן להם הי' דברות נתחזקו. וזהו דיבור בלשון קשה, שנתחזקו העולמות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ג, ב. לקו"א לה, ב.

ואתם תהיו לי גו' – יתרו יט, ו. שתמליכו שרים שלמעלה – ראה איכ"ר ב, ה. מי גרם שאהיה כו' – חגיגה יג, ב. הי' מאמרות שבהם כו' – אבות פ"ה מ"א. ומאמר הוא לשון רך – מכילתא יתרו מס' דבחדש פ"ב. שמ"ר מב, ב. וכשנתן כו' נתחזקו – זח"ג יא סע"ב. ראה פס"ר פכ"א. פס"ז ואתחנן ד"ה אנכי. זח"ב צג סע"ב. דיבור בלשון קשה – ספרי בהעלתך פי' צט.

-----  הערות וציונים  -----

שתמליכו שרים שלמעלה – עיין דמ"א ס"פ בא ד"ה למה נקרא חודש ניסן, שהביא שם מה שאמר הבעש"ט להרה"מ. וכן הובאו דברי הבעש"ט בעבודת ישראל פ' יתרו ד"ה ואתם תהיו לי. ועיין מזה בהקדמה למדל"י. ולהעיר מתורת משה להרמ"א פ' תבוא כו, יז. קדושת לוי פ' יתרו ד"ה ואתם תהיו לי.

וכשנתן להם הי' דברות נתחזקו – ראה מדל"י סי' רסד (ערב). ולקמן סי' רלה. וראה לקו"ת לאדה"ז פ' חקת נז סע"ג בשם הרה"מ. מאמרי אדה"ז – תקס"ה ע' תרפ. עיין זח"ג יא, ב ואילך (הובא במנורת המאור להר"י אלנקאוה, פרק ת"ת ע' 207). וראה לקוטי שיחות ח"א ס"ע 57.