ספריית חב"ד ליובאוויטש

משפטים

ק

ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלקיך. כי יש באדם ג' זמנים בשנים שלו: א' שני נערות שהולך אחר תאוות, ב' שנים אמצעים של אדם שאין בהם כל כך תאוות עוה"ז, ג' שני הזקנה שאין לו תאוות כלל. והטעם לזה לפי שג' שותפין יש באדם, אב ואם והקדוש ברוך הוא. ודבר זה הוא הסוד שאיש יש לו תאות אשה לפי שיש בו חלק האם שהיא נוקבא, ואשה יש לה תאות איש לפי שיש לה חלק אב שהוא דכר. וזהו פי' הפסוק ובחטא יחמתני אמי, פי' החלק של אמי שיש (לי) [בי] הביאני לידי מעשה זו.

ונחזור לענין ראשון, לפי שיש באדם ג' שותפין הנז'. ולכן בשני הנערות יש [לו] לאדם תאוות רבות מצד חלק האם שיש בו. ובשנים אמצעיים אין בו תאוות כל כך לפי שכבר כלה חלק האם שבו, אבל עם כל זה יש לו עוד תאוות מצד חלק האב שבו. אבל בימי הזקנה אין לו תאוות כלל לפי שהוא חלק הקדוש ברוך הוא. נמצא כי מה שאדם פרוש מתאוות בימי הזקנה אין זה רבותא. אבל אם אדם פרוש מתאוות בימי הבחרות, בזמן שיש בו עדיין חלק אב ואם, זו היא מעלה גדולה.

וזהו פי' הפסוק ראשית בכורי אדמתך, ר"ל בימי הבחרות, תביא בית ה' אלקיך, לא תבשל גד"י, [גדי] הוא אותיות גי"ד, בחלב אמו, ר"ל ע"י חלק הא"ם שבו פירש מתאוות.

פג(ואף שאין המשך לדברים אלו [שאכתוב], עם כל זה אכתוב הלשון [נ"א: ובלשון] ששמעתי זו היא.) וגם בזה הוא סוד בשר בחלב כנזכר, לפי שהגיד אין בו רק בשר. וזהו ג"כ שברית הלשון וברית המעור הם סוד אחד, לפי שבשניהם אין בהם רק בשר. וזה סוד מה שנזכר כמה פעמים לשון ברית בבשרכם, לפי שאין בבריתות הנזכר רק בשר (פדאבל הסוד האמיתי המרומז בפסוק הנזכר זה איני זוכר).


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ד, ב (סי' צז).

ראשית בכורי גו' – משפטים כג, יט. שג' שותפין יש באדם כו' – קידושין ל, ב. ובחטא יחמתני אמי – תהלים נא, ז. ברית הלשון וברית המעור כו' – ס"י פ"א מ"ג. שם פ"ו מ"ד. ברית בבשרכם – לך לך יז, יג.

-----  שולי הגליון  -----

פג) בלקו"י אין סוגריים.

פד) בלקו"י אין סוגריים.

-----  הערות וציונים  -----

ודבר זה הוא הסוד שאיש יש לו כו' – עיין לקו"י קמ.

כי יש באדם ג' זמנים בשנים שלו – השוה המובא בעבודת ישראל ר"פ מקץ בשם הרה"מ.

וזהו פי' הפסוק ראשית כו' – ראה סי' קטז.