ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרומה

קא

המשך פסוקיםפה ויקחו לי תרומה [כו']. והנה אמרו רז"ל לי לשמי, רצה לומר שיתרומם ויתגדל שמי על ידכם, וזהו דווקא מאת כל איש, [ממי] שהוא כל איש, פי' שכולו נקרא איש. וזהו אשר ידבנו לבו, שלבו זך וברור לאביו שבשמים, הוא נקרא כל איש, כמ"ש רז"ל צדיקים נקראו אשכולות. ג"כ פי' שכולו איש, כי סתם בני אדם אין נקראים אדם רק הנשמה, אבל הגוף נקרא בשר אדם. אבל זה שנזדכך גופו ולבו כאחד לעבודתו ית' נקרא כל איש, ולכך נקרא אשכולות.

(וזה) [ומה] שכתוב ויקחו אליך, ר"ל ביחד עמך ירוממו את תרו"מתי, כמ"ש גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו. והבן כל זה היטב מאוד.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י לב, ב (סי' רנח). אוה"א עא, א.

ויקחו לי תרומה – תרומה כה, כ. לי לשמי – פרש"י עה"פ. ראה במ"ר טו סוף אות יז. כל איש . . אשכולות – סוטה מז סע"ב. ראה פירוש הרמב"ם והמאירי שם. אדם רק הנשמה כו' – ראה זח"א כ, ב. זח"ב עו רע"א. זח"ג רטז, א. ויקחו אליך – תצוה כז, כ. גדלו לה' גו' – תהלים לד, ד.

-----  שולי הגליון  -----

פה) הלשון צע"ק. ובמקבילות אין המילים המשך פסוקים.

-----  הערות וציונים  -----

המשך הפסוקים – הלשון צע"ק, ואולי צ"ל המשך הפסוק, כלומר ויקחו ע"י תרומה . . מאת כל איש.

לומר שיתרומם – תרומה לשון רם, התרוממות (ראה זח"ג קעט, א). ראה סי' קכג סד"ה וי"ל.

ממי שהוא כל איש כו' – מבואר באוה"ת להצ"צ פ' תרומה ע' א'שסג.

ומ"ש ויקחו אליך כו' – צ"ע דפסוק זה בר"פ תצוה בענין השמן. ואולי צ"ל סוף הפסוק דידן תקחו את תרומתי. ונ"ל יותר בהשוואת הפסוק דלקמן גדלו . . ונרוממה. וראה לקמן ריש סי' קג.