ספריית חב"ד ליובאוויטש

יז

עשה לך תיבת עצי גפר. שכל תיבה שמוציא וכולליב בעולמות נשמות ואלהות, וזהו תלת עלמין אית ליה הנזכר בזוהר, ולחפש בכל תיבה לשמוע מה שאומר. כי השכינה מדברת מתוך גרונו, והוא שושבינא דמטרוניתא כמ"ש בספר הזוהר, וז"ש שנים ושלישים תעשיה. צוהר תעשה לתיבה, שתהא יוצאה בבהירות, ולהאיר בכל העולמות, לעשות נחת רוח ליוצרו וכו', כמ"ש בסימן א' וע"ש.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

עשה לך גו' – נח ו, יד. תלת עלמין כו' – זח"ג קנט, א. השכינה מדברת כו' – ראה זח"ג רלב, א. וראה זח"ב מט, ב. והוא שושבינא דמטרוניתא כו' – זח"ב מט, ב. זח"ג נג, ב. פע"ח שער תקון חצות פ"ב. שנים ושלישים גו' צוהר גו' – נח ו, טז. כמ"ש בסימן (א) – לקמן סי' יח.

-----  שולי הגליון  -----

יב) אולי צ"ל כלול או יכלול.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' יח.

כמ"ש בסימן א' – לפי הנראה שמורה על תחילת כ"י, ובס' אוה"א הובא פי' הבעש"ט (המובא לקמן סי' יח-יט) בתחילת הספר.