ספריית חב"ד ליובאוויטש

יח

צוהר תעשה לתיבה, בשם ריבש"ט זלה"ה שתהא התיבה מצהיר. על דרך כי יש בכל אות עולמות ונשמות ואלוהות, ועולים ומתקשרים ומתייחדים זה בזה עם אלוהות, ואח"כ מתייחדים ומתקשרים יחד האותיות ונעשים תיבה ומתייחדים יחודים אמיתיים באלוהות. וצריך האדם לכלול נשמתו בכל בחינה ובחינה מהנזכר, ואז מתייחדים כל העולמות כא', ועולים ונעשים [נ"א: ונעשה] שמחה ותענוג גדול עד אין שיעור.

וזהו תחתים שנים ושלישים וגומר, דהיינו עולמות ונשמות ואלוהות, תלת עלמין אית ליה. וצריך לשמוע [בכל תיבה] כל מה שאומר, שהשכינה, עולם הדבור, מדברת, והוא שושבינה. צוהר, שתצא בבהירות ולעשות נחת רוח ליוצרו.

וצריך אמונה לכל זה הנזכר, שהשכינה נקרא אמונה אומן [נ"א: שהשכינה נקרא אמונה, דהיינו אומן], ובלא אמונה נקרא ח"ו [נרגן] מפריד אלו"ף.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צוה"ר סי' עה. אוה"א כ, א.

צוהר תעשה גו' – נח ו, טז. תחתים שנים גו' – שם. תלת עלמין כו' – זח"ג קנט, א. שהשכינה עולם הדבור – ראה זח"ג רל, א. והוא שושבינה – ראה זח"ב מט, ב. זח"ג נג, ב. פע"ח שער תקון חצות פ"ב. שהשכינה נק' אמונה אומן ובלא כו' – ראה זח"ג טז, ב. תקו"ז ה, א. אמונה אומן – ישעיה כה, א. מפריד אלו"ף – משלי טז, כח. ואל אמה גו' – נח ו, טז. היינו אמא – ראה תקו"ז ת"ה יט, ב. בא אתה גו' – נח ז, א.

-----  הערות וציונים  -----

צהר כו' מצהיר – ראה לקמן סוף סי' רצה. דגל מחנה אפרים פ' נח. אור המאיר פ' בשלח (סד"ה בפסוק ויסע). כש"ט, הוספות סי' ח – ט. ועיין בשעה שהקדימו תער"ב לאדמו"ר מוהרש"ב פ"צ. ביאורי כ"ק אדמו"ר זי"ע בהוספות לס' צוה"ר.

כי יש בכל אות . . . עד אין שיעור – כמעט כלשונו וככתבו באגה"ק אשר שלח הבעש"ט לגיסו הרג"ק והובא בסוף ס' בן פורת יוסף (ומשם בריש ס' כש"ט).

כי יש בכל אות כו' וזהו תחתיים כו' – ראה דמ"א שם. ושם שלהי פ' יתרו: שאמר אא"ז זללה"ה בסוד תחתיים שניים ושלישים תעשה כן הוא בסוד נפש רוח ונשמה. ולהעיר מאורח לחיים פ' נח סד"ה צוהר: הרה"מ זללה"ה אמר שהאדם שאין יכול לכוון כוונות התפלה צריך לחשוב שיש באותיות ג"כ טעמים ותגין ונקודות המרומז לד' עולמות ע"כ ויש טעמים ונקודות למטה באותיות ובאמצע האותיות ולמעלה מהאותיות וכן תגין למעלה, וז"ש תחתים שנים ושלשים תעשה.

עולמות ונשמות ואלקות – היינו ג' בחינות אנ"ך וג' בחינות ספירות ונשמות ומלאכים. ראה בהוספות לכש"ט סי' רכד.

שהשכינה נקרא אמונה כו' – ראה פרדס רמונים שכ"ג פ"א ערך אמונה. מאו"א ערך אמונה, וביאיר נתיב שם.

נרגן מפריד אלוף – ראה זח"ג לא, א. תקו"ז ב, ב ושם ה, א.

ואל אמה תכלנה מלמעלה כו' – ראה אוה"א א, א: שאמר ריבעש"ט ע"ה צוהר תעשה לתיבה שיהא מזהיר התיבה, ואל אמה תכלנה מלמעלה פי' שנותן מזון להשכינה ממדרגות שלמעלה כו'.

היינו אימה – ראה תקוזו"ח קא, ד עה"פ אם תשכבון. וראה כש"ט סי' מד. ועיי"ע זח"א רכט, א.

וזהו תכלנה מלמעלה – ראה שערי אורה לרי"ג סוף ש"ב. עיין מדל"י סי' קס (קסח).

בכל גופך וכחותיך כו' – ראה לקמן סי' קסב. צוה"ר סי' לד, מדל"י סי' פז (צז). וראה קדושת לוי, פירוש האגדות, המימרא ד', בשם הרה"מ.