ספריית חב"ד ליובאוויטש

צו

קח

צו את אהרן ואת בניו לאמר. פירש"י אין צו אלא זירוז מיד ולדורות, אמר ר' שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס וכו'. ויש לדקדק אם הוא כפשוטו מה הוא הזירוז להקריב ב' תמידין. ומה חסרון כיס [הוא] זה לכל ישראל להקריב ב' תמידין בכל יום, והלא המוספין הרבה יותר מתמידין והיה לומר שם צו וזירוז. ועוד, מהו מיד ולדורות, והלא תמידין עתידין ליבטל בחורבן הבית.

וי"ל ע"פ מ"ש רז"ל כל העוסק בתורה כאלו הקריב כל הקרבנות שנאמר זאת תורת העולהפז. ואפשר לומר ע"פ רמז כל הפרשה זו, צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה, פי' זירוז מיד ולדורות, כי התורה לא תתבטל לעולם כי לא תשכח מפי זרעו. לכך זרזם שיעסקו בתורה שהיא העולה למעלה מכל הקרבנות. וקאמר והדר מפרש על איזו תורה זרזם, ואמר היא העולה על מוקדה, ר"ל שהיא בהתלהבות ובהתדבקות הבורא יתברך, ולא שיהיה ח"ו מן השפה ולחוץ, כי כל מלה [ומלה] דלא נפקית בדחילו ורחימו לא פרחת לעילא, ואינה קרויה עולה. ומ"ש על המזבח, הוא האדם הנקרא מזבח, כמ"ש רז"ל ע"פ וייצר את האדם עפר מן האדמה מהיכן נברא ממקום כפרתו, מן מזבח אדמה. ואמר כל הלילה, ר"ל כל ימי חיי האדם בעוה"ז שהיא דומה ללילה, עד הבוקר, יהיה אש היא התורה הנקראת אש, תוקד בו, בהתלהבות גדול ובדביקות הבורא יתברך. ובסוף הפרשה אש תמיד וגו' לא תכבה, אפילו רגע אחד, רק יקיים והגית בו יומם ולילה. וזהו באמת צריך זירוז גדול מיד ולדורות כי לא תבטל כנזכר.

ועל זה אמר ר"ש ביותר צריך [הכתוב] לזרז [כו'], כי רשב"י לטעמיה דאמר אם יעסוק האדם בזרע בשעת הזריעה וכו' תורתו אימתי נעשית, אלא יעסוק בתורה וכו'. וזהו וודאי חסרון כיס גדול שיבטל מכל מלאכת העוה"ז ויהיה תורתו אומנתו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ה, ג (סי' קיד).

צו את אהרן גו' – צו ו, ב. פירש"י – שם עפ"י ספרא ר"פ צו. כל העוסק בתורה כו' – זח"ג קנט, א. ראה מנחות קי, א. תנחומא צו יד. זח"ג פ, ב. זאת תורת העולה – צו ו, ב. כי התורה לא תתבטל לעולם כו' – שבת קלח סע"ב. כי לא תשכח מפי זרעו – וילך לא, כא. בתורה שהיא העולה למעלה מכל הקרבנות – זח"ג לה, א. שם פ, ב. היא העולה גו' על המזבח כל הלילה גו' ואש גו' – צו ו, ב. כל מלה דלא נפקית כו' – תקו"ז ת"י כה, ב. זח"ג קכא, ב. וייצר את האדם גו' – בראשית ב, ז. מהיכן נברא כו' – בר"ר יד, ח. מזבח אדמה – ע"פ יתרו כ, כד. בעוה"ז שהוא דומה ללילה – פסחים ב, ב. זח"א קכו, א. התורה הנקראת אש – זח"ג (ר"מ) כח, ב. מכילתא יתרו מס' דבחדש פ"ד. תענית ז, א. אש תמיד גו' – צו ו, ו. והגית בו גו' – יהושע א, ח. דאמר אם יעסוק האדם כו' – ברכות לה, ב.

-----  שולי הגליון  -----

פז) נדרש עה"פ זאת התורה לעולה גו' (צו ז, לז).

-----  הערות וציונים  -----

היא העולה על מוקדה – ראה סי' קנא-א.